Generalforsamling

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING i FREDENSBORG AFTENSKOLE

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden, åbent møde:

Formand Jette Raagaard bød velkommen.

1. Valg af deltagerrepræsentant
Ingen ønskede at opstille.

Dagsorden generalforsamling, lukket møde:

1. Valg af dirigent
Jette Raagaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Annemari Rommedahl blev valgt.

3. Formandens beretning
Beretningen for Fredensborg Aftenskole 2017 blev oplæst.

Beretningen blev vedtaget og vedlægges referatet.

4. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet blev gennemgået af Annemari Rommedahl.

Der blev spurgt ind til forskellige poster, samt en lærers private feriepengeudbetaling.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Kontingent fastsættelse
Forsamlingen valgte at fortsætte kontingentet på 0,- kr.

7. Valg af

a. Formand
formanden vælges i ulige år

b. 2 bestyrelsesmedlemmer
Vivian Rønne og Ellen Andresen blev valgt.

c. 1 deltagerrepræsentant
Ingen.

d. 2 suppleanter
Anette Rasmussen og Irene Schmidt blev valgt
.

8. Valg af revisionsfirma
Døssing og Partnere blev genvalgt.

9. Eventuelt
Intet


Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 19.40.